Mitt liv som brandman

Hösten 1993 var en märkvärdig höst. Nyliberalismen stod på sin topp, avregleringarna skedde i ett rasande tempo, Carl Bildts högerregering regerade med stöd av det rasistiska högerpopulistpartiet Ny demokrati. Bara något år tidigare hade flyktingförläggningarna brunnit, lasermannens skott och bilderna på nynazisterna i VAMs maskerade demonstrationer raserat bilden av det ”toleranta” Sverige. Stora motorvägssatsningar planerades i Göteborg, Stockholm och Malmö, för att färdigställa infrastrukturen för EUs inre marknad.

Fanns det motkrafter? Efter murens fall var vänster närmaste ett skällsord, och feminism hade inte bättre klang. De sociala rörelser som växt fram under 70- och varit starka under 80-talet hade rasat samman. Det politiska utrymmet utanför partierna var tomt. En förjävlig tid. En fantastisk tid. Mitt i all detta kaos och tomrum blev allt möjligt för oss att göra. Hösten 1993 var en brytningstid för den utomparlamentariska vänster, och något nytt var på väg att ta form. En ny politisk sammansättning. En ny vildvuxen rörelse reste sig. Två år senare, hösten 1995, tog vi från denna rörelse över den anarkistiska tidningen Brand.

Den ”gamla” Brandredaktionen var en del av den europeiska husockupantrörelse som svepte igenom Europa på 80-talet, från metropolerna Zürich, Berlin, London, Hamburg, Amsterdam och Köpenhamn, ända hit upp till Haga, Värnhem och Södermalm. Från 1987 och framåt rapporterade Brand om husockupationer, och de aktionskampanjer som sprang ur ockupantrörelsen, såsom Shellkampanjen. Tidningen var den enda i sitt slag och blev den sammanhållande länken för den anarkistiska rörelsen. Flera i Brand hade en bakgrund i olika politiska kulturella fanzines med rötterna i punken, och kulturen spelade en stor roll (kultfilm- och musikartiklar m.m.). I början av nittiotalet blev Brand allt proffsigare journalistiskt, fick en allt bredare läsekrets men tappade samtidigt i allt högre grad kontakt med den nya generationen aktivister som började organisera sig i landsomfattande nätverk 1993.

Nätverkens framväxt

För 80-talets och tidiga 90-talets aktiviströrelse utgjordes hela den organisatoriska strukturen av kommunikationen genom Brand och så kallade A-möten, stora landsomfattande anarkistträffar som hölls ungefär vartannat år. Ur A-mötena upprättades lösa kontaktnät och kontaktadresser utbyttes, men dessa nät var ofta av väldigt tillfällig och kortlivad natur. Det anarkistiska kontaktnätet som exempelvis 1990 växte fram ur mötet A-90 bestod av ca 10 lokaladresser, varav flera inte var fungerande grupper utan enbart kontaktpersoner. A-92, anarkistmötet i Stockholm våren 1992, visade på en ny riktning som var på väg att ske. Istället för en massa gemensamma diskussioner, fick deltagarna välja att inrikta sig på ett tema: antifascism, miljökamp, feminism, klasskamp. Denna uppdelning i ”enfrågegrupper” kom att de följande åren cementeras fast. Hösten 1993 bildades Antifascistisk aktion och Syndikalistiska ungdomsförbundet. Aktivistlokalen RSM i Stockholm öppnades. Anarka- eller radikalfeministiska kvinnokaféer uppstod i varje stad och hade gemensamma landsträffar. Samma sak skedde med radikala miljögrupper, som exempelvis Socialekologisk aktion. Redan året innan hade klasskampsorganisationen Folkmakt bildats, med flera lokalgrupper. Organisationsgraden tog ett oerhört språng framåt, från A-mötenas lösa struktur till enfrågenätverkens totala hegemoni. Vår nya Brandredaktionen som tog över tidningen 1995 kom ur de nya ”nätverken”.

Bildandet av en ny redaktion var ingen smärtfri process, snarare tvärtom. De första två åren blev kantade av mängder av interna diskussioner och gräl inom redaktionskollektivet, cirka tjugo personer passerade under den tiden igenom redaktionen innan det utkristalliserade sig en stabil grupp. Den gamla redaktionen kallade oss ironiskt nog med rätta för ”anarkobolsjeviker”. Och vi bar nog med oss många av de drag av kompromisslöshet, som kännetecknade de militanta nätverken. Den största interna diskussionen i inledningsfasen för nya Brandredaktionen var om tidningen skulle vara enbart en ”anarkistisk” tidning, dvs att redaktionen bara skulle be aktivister med ”korrekt” anarkistisk analys att skriva och om alla texterna sedan skulle diskuteras igenom och godkännas av redaktionen eller om tidningen skulle vara ett ”forum” där de aktivister som gjorde aktiviteter också skulle ombes skriva om dem. Efter en lång och uppslitande diskussion beslöt vi att göra en tidning som skulle fokusera på kamper, snarare än vilka ideologiska etiketter de som bedrev dem satte på sig själva.

Om Brands roll under ockupantrörelsen hade varit självklar, att tidningen var den rörelsens organ, som all kommunikation skedde igenom, var det inte alls lika självklart vilken roll vår Brand skulle ha i förhållande till den nya rörelsen. Vår tanke var redan från första början att vara en tidning av, inom och för rörelsen. Tidningen skulle göras av dem som själva var aktiva, alla i redaktionen var dubbelorganiserade som aktivister i de olika nätverken. Men många av de nya nätverken startade också egna tidningar, med olika nischer: Syndikalistiska ungdomsförbundets Direkt aktion var en utåtriktad propagandatidning med skolelever som målgrupp, Folkmakt hade sin propagandainriktade klasskampstidning, det fanns feministiska fanzines som Radarka och Amazon, radikala miljötidningar som Miljöaktivisten och Ekologisten. Tidningar som först Anarkistiskt tidskrift och senare Riff-raff, fyllde den teoretiska nischen. Aktionsrapporter och interna diskussioner publicerades i stencilerade lokala gratisblad och kalendarier som Inform och Alarmkalendern. Och med Internets expansion från 1996 och framåt, växte nya forum fram. Webbprojekt som Motkraft, Yelah och Indymedia tog över Brands roll som snabba nyhetsrapporteringar där aktionsgrupper direkt kan lägga upp sina pressmeddelanden på webbsidornas öppna publiceringssystem. Debatter sköttes på communities som Socialism.nu eller medlemsforum. Varje grupp eller stad med självrespekt hade en egen maillista på nätet.

De utåtriktade kampanjerna

Fanns det ett behov av en samlande tidning mitt i denna explosion av nätverk och kommunikationsformer? Vi ansträngde oss för att hitta den platsen för Brand. Vi såg den funktion Brand kunde fylla var just att kommunicera över alla dessa projekts gränser, att vara ett korsbefruktande forum mellan alla dessa. De aktivistkampanjer som ofta drevs var ändå samarbeten eller organisationsöverskridande, och där fanns utrymmet för Brand att hjälpa till att leverera material åt de verksamheter rörelsen bedrev. Samtidigt behövdes det fortfarande en gemensam debatt mellan grupperna, även om den rollen var problematisk för tidningen.

En lösning för oss var att jobba genom temanummer. Då kunde vi involvera kampanjer, projekt och grupper i just en aktuell fråga, och gå mer på djupet kring det temat och ta fram material som faktiskt skulle vara användbart och utvecklande i kampanjarbetet. Kampanjer var en tacksam form att jobba utifrån, inte bara att det var översiktligt och koncentrerat, utan även att det i varje specifik mobilisering gav oss som rörelse att bryta oss ut ur den isolerade position vi hade i mitten av 90-talet som rörelse. I varje mobilisering skapades bredare nätverk, vi jobbade som aktivistgrupper samman med sociala rörelser och folkrörelser, och lyckades förankra våra direkta aktioner och militans i bredare sammanhang.

En första sådan kampanj var arbetet mot nazistbutikerna som pågick mellan 1995-1998, som både bestod av militanta aktioner men också ett brett samarbete med lokala initiativ i Stockholm, Linköping, Göteborg och Helsingborg. Samarbetet som byggdes upp där användes sedan i en kampanj mot bilarna med porrklubbsreklam och demonstrationer mot våldtäkterna, som var viktiga händelser i att faktiskt väcka feminismen som fråga i samhället. Med antivåldtäktsdemonstrationen 1997 började våra demonstrationer växa stort i antal (den demon var nog första och sista gången Mona Sahlin gick i en anarkistorganiserad manifestation). Motståndet mot motorvägsbyggena var en av de stora europeiska frågorna under mitten av 90-talet, Brand rapporterade inte bara från sabotagen och skogs/vägockupationerna, utan satte genom sina artiklar in vägfrågan i ett större sammanhang och beskrev vägarnas funktion för kapitalets infrastruktur och just in time-produktion.

Det tog oss några år som redaktion att hitta formen, när vårt första nummer kom 1996 var vi helt nya på tidningsområdet och hade väldigt lite aning om hur man skrev, layoutade eller gjorde en tidning. Vi behövde några år att testa oss fram, men sedan blev vi smått förvånade hur bra just formen med teman knutna till faktiska kampanjer fungerade. Vi brukade skämta om hur Brand satte agendan för de sociala rörelserna, om hur alla de frågor vi tog upp och väckte sedan togs över av etablerade vänsterorganisationer. De teman och frågeställningar man kunde läsa om i Brand, kunde man sedan något år senare läsa i urvattnad form i Röd Press.

1998 hade vi verkligen hittat vår form och arbetat ihop oss som redaktionskollektiv, lagom till tidningens hundraårsjubileum. Det gav oss en anledning att börja forska i och skriva om Brands historia. Vi knöt kontakt med de gamla redaktionerna från 60-, 70- och 80-talet igen, intervjuade dem och bjöd in dem till hundraårsfestivalen, som vi höll på Kafe44. Festivalen var en oerhörd lyckad tillställning och kick för oss, men också vår inledning på polisproblem för redaktionen. Den traditionsenliga förstamaj-sillunchen stormades av polisen, med påhittade tips om sprängämnen på Kafe44 som anledning. Repression blev en central fråga för oss att skriva om de närmaste åren.

Repression

Redan i samband med massarresteringarna av aktivister och tvångsdeporteringarna av svenskarna under EU-toppmötesprotesterna i Amsterdam året innan, började vi skriva om Schengenavtalet, ”Fort Europa” och dess konsekvenser både för migranter och aktivister, i inskränkningarna av rörelsefriheten. Vi gjorde sedan ytterligare ett tema specifikt om migranter och papperslösas situation i Sverige, i samband med att nätverket Ingen människa är illegal bildades. När polisen sedan hösten 1999 gjorde ett massgripande vid gatufesten Reclaim the city, följde vi upp med artiklar som diskuterade polisens nya nolltoleransstrategi, de importerat från USA. Vi intervjuade graffitimålare och berättade om SLs smutsiga krig mot gatukonsten. Sammanflödandet av aktiviströrelsen, hiphop och graffitiscenen blev otroligt lyckat – gatufesterna förnyade aktivistkulturen, försåg oss med en ny kampform och politiserade den expanderade svenska hiphopscenen. Förortskarnevalerna, där de ”fattigare” förorterna ordnade gatufestkaravaner ut till de ”rika” förorterna bidrog till att skapa ett klassmedvetande inom båda scenerna. Samarbetet, framgångarna för gatufesterna runt om i Sverige och den antirepressiva diskussionen lyckades faktiskt stoppa nolltoleransstrategin, pga av all kritik som den bemöttes av. Nolltolerans blev så nedsvärtat som begrepp, att det inte gick att använda mer efter det. Polisens agerande vid massprotester kom att begränsas de följande åren, vilket gav oss en unik situation inför Göteborgstoppmötet.

Ett ännu viktigare samarbete som byggdes upp var den kontakt som skapades 1999 mellan Brand och olika fångkollektiv på Sveriges anstalter. Inför ett temanummer om fängelser intervjuade vi förtroenderådet på Norrtälje och de fångprotester som skett där. Intervjun lade grunden för ett långvarigt samarbete mellan fångtidningen Kåkbladet och Brand, ett samarbete som bland annat resulterade i fångkonferensen Riv murarna. Fångkollektiven kom sedan att stående ha sidor till sitt förfogande i Brand, tidningen skickades gratis till fångar och vi hjälpte dem med det praktiska arbetet kring utgivningen av Kåkbladet.

Men den händelse som skulle leda till åtal mot oss blev lite oväntad. 1999 drevs en kampanj, Shitzkampanjen, mot de så kallade ”manstidningarna” och deras objektifierande kvinnobild. Brand följde upp kampanjen med att 2000 släppa ett temanummer om Vecko-Revyn och tjejtidningarnas roll i konstruktionen av kvinnobilden. För att lätta upp numret gjorde vi flera parodier på tjejtidningarnas olika tester, bland annat ett som hette ”Så blir din kravall en succé. Tips från A till Ö.” Av alla militanta och uppviglande artiklar vi gjort, valde Säpo att åtala just denna satir för uppvigling. Vi förstod senare att det pågick en internationell kampanj med åtal mot aktivisttidningar i Holland, Tyskland, England, Finland och Sverige. Säpo hade just fått det stencilerade bladet Ekologisten fällt för uppvigling och nu var det vår tur. Men till skillnad från Ekologisten blev det ett tryckfrihetsmål av Brandåtalet. Och då hade vi plötsligt Sveriges hela journalistkår på vår sida, med Jan Guillou som ordförande för Publicistklubben i spetsen. Även Erik Wiik, som senare skulle göra ett jättearbete för att påvisa rättsövergreppen efter Göteborgskravallerna, hjälpte Brand med ett ovärderligt stödarbete. Rättegången blev ett stort fiasko för Säpo. Juryn kunde inte låta bli att fnissa när åklagaren med gravallvarlig ton läste högt ur artikeln, om att man inte ska kravalla i högklackat och zebrakavajer. Brand friades, och sedan dess har Säpo inte försökt sig på några fler åtal mot vänstertidningar.

Globalisering och klasskamp

Den största kampcykeln som skedde under vår redaktionsperiod var ändå globaliseringsrörelsens framväxt. Brand följde nyfiket zapatisternas revolt i Chiapas, från dess utbrott 1994. Redan i juni 1997 var vi på plats och rapporterade om toppmötesprotesterna vid EU-toppmötet i Amsterdam och Europamarschen mot arbetslöshet och prekarisering. Erfarenheterna från Europamarschen togs med hem och året efter hölls manifestationen Mot marknadens diktatur, i ett försök att sätta kritiken av nyliberalismen och kapitalismen på de sociala rörelsernas agenda igen. Sedan rullade det på, med artiklar om toppmötesprotester och antikapitalistiska aktionsdagar som J18 och Seattle 1999, Prag 2000 och Göteborgstoppmötet 2001. Brand ägnade tre nummer åt mobiliseringen inför Göteborgstoppmötet, tog upp de viktiga frågorna inför mötet och berättade om nya och gamla protestformer som skulle användas. Numret efter toppmötet var nog det viktigaste vi någonsin gjort, ett ambitiöst nummer där vi förklarade vad vi ville och vad vi uppnådde med Göteborgsprotesterna och satte händelserna i ett internationellt sammanhang. Vi publicerade breven från de fängslade kamraterna från Göteborg och Genua, skrev om de sanslösa rättsprocesserna.

Göteborgshändelserna visade på hela toppmötesvågens styrka och svagheter. Framför allt diskuterade hela rörelsen flitigt hur vi skulle översätta denna energi och förankra den på hemmaplan, i vardaglig klasskamp. Det fanns en stor fara att reducera antikapitalism till stora händelser, massdemonstrationer och strejker. Vi funderade mycket över vad som gick att använda från aktivismen i en antikapitalistisk kamp, och vad som var aktivismens begränsningar. Genom det globala återupptäckte vi det lokala. Vi presenterade diskussionerna kring sociala forum, sociala rådslag (consultas) och stadsdelsorganisering som taktiker för detta återknytande. Men den absolut viktigaste formen, blev diskussionen om möjligheterna att ta energin från aktivismen och föra in på arbetsplatserna, i form av en formell eller informell kollektiv organisering. I ett nummer 2002 presenterade vi Kämpa Tillsammans artiklar om denna form av ”ansiktslöst motstånd”, där aktivister berättade om sina erfarenheter i arbetsplatskamp utifrån sina arbetsplatskollektiv. Brand var givetvis inte ensamma om den diskussionen, den fördes parallellt i många autonoma grupper och igenom den så kallade ”fackliga reorganiseringen” i SAC. Med dessa diskussioner hade vi lämnat 90-talets partikulära och separerade enfrågekampanjer bakom oss, till en mer politisk generell klasskamp utifrån ett sökande av gemensamma intressen i mångfalden av begär och behov.

Men frågan kvarstår. Varför var lönearbetet och arbetsplatskampen så osynligt i Brand under 90-talet? Delvis kan det kanske förklaras med att andra tidningar hade det så uttalat som sin ”nisch”, arbetsplatskamp bedrev man tex inom facket SAC. Men vi bedrev en första personens politik på så många andra områden, så varför stoppade vi där? När vi ens tog upp att diskutera kapitalism blev det lätt som slagord, kritik mot multinationella företag och globala handelsinstitutioner – det var alltid något utanför våra egna liv. Var aktivism bara en hobby, som vi bedrev vid sidan av och såg som helt separerat från våra jobb och vardagsliv? Kanske berodde det på att aktiviströrelsen mest samlade ungdomar utan lönearbete, men även unga befinner sig i skola, universitet, sommarjobb, vikariat. Kanske berodde det också på det begränsade utrymmet som fanns för vänsterpolitik i den nyliberala offensivens 90-tal, enfrågekamperna blev den bastion där det fanns ett utrymme att föra kamp, återupptäcka gemensamma intressen och börja bygga upp en styrkeposition.

Vilken rörelse?

Diskussionerna runt Göteborgstoppmötet blev omskakande, och tvingade oss att återigen börja diskutera vad vi menade med vissa begrepp, som vi använde rent på slentrian: rörelse, aktivism, antikapitalism. Vad menade vi med ”rörelsen”? I de första numren av Brand vi gjorde fanns 30 kontaktadresser till de grupper som utgjorde rörelsen listade. SUF, AFA och feministträffarna bestod i stort sett av samma folk, dubbelorganisering var vanligt. Det innebar att det också fördes samma diskussioner i grupperna – kring sexism, härskartekniker, militans och så vidare. Man kunde med rätta tala om en gemensam ”miljö”. Men den rollen som forum blev svårare att uppnå ju mer rörelsen expanderade. Efter Göteborgsprotesterna hade rörelsen växt till att samla över 130 grupper, och dubbelorganisering hade blivit ovanligare. Flera organisationer och grupper jobbar självständigt och separatistiskt. Det gick inte längre att tala om en gemensam diskussion som 1995 eller några hegemoniska föreställningar. Om det när vår redaktion började med Brand kändes rätt okomplicerat att tala om en ”rörelse”, blev begreppet med tiden allt mer problematiskt. Vad är det som gör att en djurrättsgrupp och en radikalfeministisk grupp tillhör samma rörelse, annat än att de båda använder slagord mot ”förtryck”, går på samma första maj-demonstration och använder militanta direkta aktioner.

För det mesta definierade vi aldrig under 90-talet vad vi menade med rörelse, anarkism, vänster eller ”mot förtryck” överhuvudtaget. ”Rörelsen” var mer en fråga om addering: kamp x + kamp y + kamp z multiplicerat med militans = rörelsen. Som bäst fungerade det som en öppen och involverande kombination av kamper, att se till praktiker och vad folk gjorde, istället för bara vad folk kallade sig eller sade. Som sämst blev detta paraply bara en kombination av förtryckskategorier, ett sökande efter vem som var mest ”förtryckt” (och därigenom, underförstått, hade den mest radikala potential). Kritiken som riktades mot tidningen var ofta alltid den samma. För många i den utomparlamentariska vänstern kom Brand att bli synonymt med ”förtryckssamverkansteorin”, eller triple oppression-diskussionen, dvs ett försök att skapa en syntes av olika enfrågor och hitta hur de samverkade. Modellen togs ofta från feminismen, som överfördes på alla maktstrukturer, utifrån att enbart se hur vi insocialiseras i olika roller. Ofta riskerade diskussionen att kantra över i en identitetspolitik, enbart en granskning av olika ”identiteters” representation i samhällets struktur. Användningen av en första personens politik, att utgå från våra erfarenheter och behov snarare än några abstrakta ”andra”, riskerade precis som sjuttiotalets feministiska slagord ”det personliga är politiskt” att reduceras till individuella strategier, snarare än som att i ursprungstanken försöka att se strukturer och formulera kollektiva kampstrategier.

Schizofreni vs paranoia

Det var här spänningarna mellan olika strategier inom den allt mer brokiga rörelsen blev svåra att hålla samman i Brand. Kanske skulle man kunna beskriva det så här. Brand hade under hela tiden från 1995 bestått av de två tendenserna schizofreni och paranoia, som ofta gått in i varandra.

Brands schizofrena tendens hade varit att försöka fungera som en spegel av den utomparlamentariska vänsterns aktivistgrupper. Grupper skickade in pressmeddelanden och aktionsrapporter om olika frågor, utan någon röd tråd. Artiklarna har försökt stärka den här mångfalden, vilket resulterat i heterogena teorier. Ena numret gick det att läsa en intervju med Michael Hardt om hans imperietteori och kritik av befrielsenationalism, nästa nummer en artikel om nationella befrielserörelser i Västsahara. Eller en queerartikel om transexualitet som åtföljdes av en radikalfeministisk mot transexualitet. Analyser som inte på något sätt går att föra samman samsades. Det är detta som är den schizofrena sidan, olikheterna har fått existera sida vid sida i Brand. Under åren som gått har olikheterna djupnat och ”rörelsen” expanderat på bredden och i mångfald.

Den paranoida tendensen i Brand kom främst till uttryck på debattsidorna, men trängde ofta även in i artiklarna. Det paranoida draget var de ständiga interna diskussionerna. ”Rörelsen” var ett eget universum där det hela tiden diskuterats vilka beteenden och grupper som passade in och vilka som var ett hot mot den interna ”miljön”. Miljön var ett slutet system, en frizon som skiljde sig från övriga samhället där egna normer och värderingar rådde. Denna miljö var konstant under attack: utifrån genom repression och inifrån genom olika former av ”förtryckande” beteenden eller ”interna hierarkier”. Folkmakt, djurrättare, plogbillare eller Autonomt motstånd – hade de något i ”rörelsen” att göra? Hur skulle interna sexuella övergrepp, stölder eller golande bemötas? Vilka skulle accepteras och vilka skulle stötas ut?

Trots den positiva sidan i de schizofrena delarna, som oftast handlat om ”rörelsens” eller gruppernas potential, så var det den paranoida delen som satte stämningen på tidningen. Folk läste ofta debatten först och varje nummer bedömdes alltid utifrån debattartiklarna. De schizade delarna försökte skapa pepp, medan de paranoida visade upp en rörelse med stora problem.

Ett av Brands stora problem med debatten var att undvika att bli en ”slaskhink” för rörelsen. Den paranoida sidan överskuggade alltid potentialiteten. Redaktionen tvingades försöka hålla den paranoida tonen nere på inläggen genom att rensa bort personangrepp och försöka uppmuntra till en konstruktiv ton.

Vi valde medvetet att göra Brand till en rätt intern tidning. Vi resonerade att det var intressantare för ”nya” att läsa en tidning som visade på en mängd levande kamper och diskussioner inifrån, att kastas rakt in i detta, än att göra propagandatexter med åsikter som skulle pådyvlas läsarna utifrån. Vi valde därför att varken gå vägen att bli en journalistisk ”objektiv” tidning som Arbetaren och Yelah eller propagandistisk ”subjektiv” som Folkmakt och Direkt aktion, utan körde på en pluralistisk subjektivitet. Trots riskerna och problemen, är just denna schizofrena kommunikation av en mångfald, en svärmkommunikation, som i diskussionen och kampkommunikationen försöker hitta sina gemensamma ytor och skapa en politisk sammansättning utifrån cirkulerandet av kamper, personligen den väg jag fortsatt tro på, och som jag valt att ta med vidare till de projekt, som Motkraft och förlaget Roh-nin, som jag arbetar med nu.

Texten skrevs till Brands 110-årsdag 1 maj 2008 för att summera mina år i redaktionen 1996-2003, där jag skrev under pseudonymerna Olle Meurling och Mathias Fuchs.

Continue reading

En fascistisk husockupantrörelse på framväxt

Postfascism, nyfascism och den sociala högern i Italien. Del V.

Det framstår som en så enkel formel för att starta ett politiskt projekt. En vältalig person som kan vara ansikte utåt, gärna organisatoriskt lagd. En grafiker som kan utforma en slagkraftig propaganda. En teoretiker som kan lägga upp planer och riktning för ett projekt, med förmåga att läsa av vilka behov, osäkerhet och begär som finns i samhället. I alla fall om man ser på hur en liten kompiskrets av högerextremister i Rom, steg för steg på några år lyckats bygga upp en social kraft med spridning över hela Italien. Och inte genom att följa någon klassisk högerextrem organisationsmodell, utan snarare genom att till punkt och pricka kopiera den utomparlamentariska vänsterns metoder och istället fylla med ett socialfascistiskt innehåll.

Steg 1. Metapolitiska huliganer och grafisk skvadrism

Puben Cutty Sark i centrala Rom hade länge tillhört olika fascister. När en äldre militant från NAR överlät krogen på Gianluca Iannone, blev det den självklara samlingsplatsen för hans vänkrets. Likt Iannone hade vännerna en bakgrund i organisationer som Fronte della gioventu (MSIs ungdomsgrupp) och kriminaliserade Movimento politico, men var för stunden politiskt hemlösa och passade inte riktigt in någon existerande högerorganisation. De kallade sig själva för den ”nonkonforma högern”. Förutom att hänga på krogen delade vänkretsen två intressen, thaiboxning och politisk kultur. Precis som i en av deras favoritböcker, Chuck Palahniuks Fight Club, växte ur den gemensamma thaiboxningen fram ett intresse att också göra aktioner tillsammans. Gianluca Iannones ”metapolitiska huliganer” tog som gemensamt namn Farenheit 451, efter titeln på Ray Bradburys bok, ”för att försvara de böcker som samhället idag vill bränna”.

Simone Di Stefano utvecklade en futuristiskt inspirerade estetik för gruppen, en ”urban grafisk skvadrism” som han själv kallade det (efter fascisternas gatuskvadroner). Grafiken var enkel och ren, bara i svart och vitt, enkla raka paroller i stora vita versaler på svart bakgrund. Detta kombinerat med solariserade bilder, som negativ med sina inverterade färger, gav ett rakt visuellt chockintryck. Serier detournerades situationistiskt och försågs med ironiska egna bildtexter. Guy Montag, huvudpersonen i Bradburys bok, användes som en kollektiv pseudonym de undertecknade texterna med.

1997 dök det upp 15 000 klistermärken på lyktstolpar och väggar över hela Rom, med en logotyp på: ett sammanflätat Z, en nolla och ett alpha-tecken. Kort därpå spreds mängder av flyers, med bilder på ett ansikte med en streckkod i pannan, tomma vita ögon och ett stort fastklistrat leende. Inga namn, ingen webbadress, ingen förklaring. Detta första projekt för Farenheit451 var att skapa en myt kring Iannones nybildade band, Zetazeroalfa. Första singeln släpptes i symboliska 451 ex, och följdes av CDn ”La dittatura del sorriso” (Leendets diktatur). Kring sina konserter växte kretsen kring Farenheit451 till ett hundratal trogna fans som följde det ”identitära rockbandet” överallt på deras turnéer. Gruppen såg till nästla till sig spelningar på ställen de visste skulle bli provocerande, som på indepententbolagens möte i november 2000, vilket fick den radikala vänstern att inledda en bojkottskampanj som ökade bandets rykte ytterligare.

Steg 2. Nonkonformistiska ockupationer

Redan 1999 började Farenheit451 planera att ockupera ett hus, för att kunna öppna en egen lokal, men försöken misslyckades. I juli 2002 lyckades de tillsammans med två andra fascistgrupper att göra sin första lyckade ockupation, en före detta skola långt ute i en förort utanför Rom. Ockupationen fick namnet Casa Montag. Till skillnad från vänsterns ockuperade sociala center (centri sociali occupati, CSO), kallade den nonkonformistiska högern sitt center för nonkonformistiska ockupationer (Occupazione non conformista, ONC). Ockupationen var inte den första som genomförts från extremhögern i Rom, men det var den första som kunnat bli mer långvarig och inte vräkas efter några månader. Anledningen var den nära kontakt som Farenheit451 byggt upp med destra sociale, den sociala högern i Allianza nazionale. Just då leddes Lazioregionen av Storace från destra sociale, som därigenom kunde ge de nonkonformistiska ockupationerna sitt skydd. Sommaren 2002 fyllde de huset med konserter och seminarier, och gav ut tidningen Montag. Men efter sommaren lämnade Farenheit451 Casa Montag, som fortfarande är ockuperat, för att bedriva aktiviteter i centrum. Året efter skedde nästa ockupation, kretsen kring streetpunk-bandet Insedia (Innato senso di allergia), öppnade ONC Foro 753 i centrum nära Colosseum.

I december 2003 dök det upp flygblad i trappuppgångarna nära Foro753, som efterlyste en bortsprungen svart katt i kvartet, vid namn Pound. Men katten fanns inte, utan flygbladen var bara en liten hint om vad skulle kort därpå ske i kvarteret. Den 26 december ockuperades en sexvånings-fastighet nära centralstationen Termini, den nonkonformistiska ockupation som fick namnet Casa Pound. Ockupationen fick namn efter poeten Ezra Pound, som anslöt sig som frivillig till Salòrepubliken. På fasaden hängdes en banderoll ut med texter från ett av hans poem: ”Mot all form av ränta/ocker” och ”Hyra är ocker”. I ett flygblad som delades ut till grannarna förklarade de:

”Vi har ockuperat en byggnad som stått tom i åratal, som vi nu gett rum åt tjugo familjer i. Vi är italienare. Vi är inte några socialt utslagna. Vi är arbetare, studenter, mödrar och fädrer. Alla prekära precis som ni, utan att ha valt det själva”.

Förutom bostäder innehåller Casa Pound en möteslokal, där det organiserades seminarier, filmklubbar, teaterkvällar och utställningar med futuristisk konst. På kort tid kom Casa Pound att bli hjärtat och navet för den utomparlamentariska fascistscenen i Rom.

Namnet Pound och hans slagordsmässiga diktstrofer på fasaden var ingen slump. Farenheit451 valde att knyta sig an till den sociala ådran inom fascismen, från Salò till tredje positionen. De fick kontakt med Tredje positionens ideolog, Gabriele Adinolfi, som återvänt från landsflykten 2000, efter att domen mot honom för startande av beväpnad organisation preskriberats. Adinolfi kan närmast beskrivas som den grå eminensen bakom Casa Pound. Han driver den till Casa Pound anknutna nyhetsportalen No reporter, Italiens motsvarighet till svenska Info-14. Flera seminarier på Casa Pound har ägnats åt att försöka rentvå Gabriele Adinolfi från anklagelserna om inblandning i bombmassakern på Bologna central 1980.

Steg 3. Boendeockupationer

Casa Pound utropade spekulationen på fastigheter som huvudfiende och bostadsbristen som den viktigaste sociala frågan. Problemen med korruptionen inom politiken och bostadsspekulationen har bidragit till att skjuta bostadspriser i höjden, samtidigt som ofärdiga byggkomplex lämnas stående. I Rom, med sina närmare 3 miljoner invånare, är bostadslösheten bland ungdomar hög. Kommunala hyresrätter finns det få av, 70% av italienarna har bostadsrätter och har köpt sina lägenheter. Detta leder till att få flyttar hemifrån. Ur en fascistisk synvinkel blir därför bostadsbristen ett direkt hot mot kärnfamiljen, eftersom inga par inte kan flytta samman och bilda familj. Men kampen mot räntan, och där inräknar de i Ezra Pounds fotspår hyra som en form av ocker, ges också en konspirativ laddning, om de ”mörka krafter” bakom finansspekulation.

I Casa Pound bor tjugo familjer. Utifrån huset började de en rådgivningsverksamhet och knyta fler hemlösa till sig. Bredvid konceptet ONC utvecklades konceptet OSA, ”occupazione di scopo abitativo” (ockupationer i boendesyfte). Med parlamentariskt skydd av destra sociale, som då stod på sin höjdpunkt som ”parti inom partiet”, inleddes sommaren 2004 det som italienska Indymedia kallade ”Roms svarta sommar”, en våg av boendeockupationer, OSAs, utifrån de kontakter som byggts upp igenom Casa Pound. De nya ockupationerna och koordinationen av OSA:s gavs namnet Casa d’Italia. Under någon månad öppnades Casa Italia Parioli (med 23 familjer), Casa italia Boccea (7 familjer) och Casa Italia Torrino (18 familjer).

Steg 4: Politisk kampanj

Nästa steg för Casa Pound var utformandet av en politisk bostadskampanj, ett sätt att både ge sina ockupationer legitimitet och använda dem samtidigt som språngbräda för politiska krav. Kampanjen och det politiska förslaget kallades Mutuo Sociale, en slags socialt stöd för ”rätten att äga en bostad”. Casa Pound tog fram ett förslag om inrättandet av en kommunal eller statlig institution med målsättningen att ge räntefria lån åt alla medborgare vid deras första bostadsköp, utan att gå vägen via banker och ränta. Institutionen skulle ha i uppgift att anlita små byggentreprenörer att konstruera bostadslägenheter, som sedan skulle säljas till byggpriset. Förslaget var ingen egen idé, utan en direkt hänvisning till Repubblica Sociale Italiana’s, Salòrepublikens konstitution, det så kallade Carta di Verona, paragraf 10 och 15. Ett direkt återknytande till den fascistiska bostadspolitiken, som gav upphov till många av de ”miljonprogram” i Roms förorter. Kampanjkommittéer för Mutuo Sociale upprättades och en central koordinering startades av Casa Pound. I kommittéerna försökte Casa Pound nå en så stor enhet som möjligt mellan de olika sociala tendenserna inom post- och nyfascismen.

Simone di Stefano, som Casa Pounds talesperson för Mutuo Sociale, beskriver samarbetet i boken ”Centri Sociali della destra”:

”De rör sig om olika miljöer, men som är öppna för våra argument eftersom vi har samma sociala rötter och ett intresse i ”bostadsfrågan”, som kommer från den republikanska fascismen, som i Carta di Verona, konstitutionen för Repubblica Sociale Italiana, för första gången sanktionerade den okränkbara rätten till äga en bostad, eller snarare gav social juridisk legitimering för genomförandet av rätten till bostad. Arvtagare till detta finns just i en stor del av AN, i deras så kallade ”sociala höger” (destra sociale), hos Fiamma Tricolore, Forza Nuova, facket Ugl och många kulturföreningar och aktivistkretsar i hela den nationella miljön. Förenandet av dessa olika miljöer i ett gemensamt projekt har lyckats tack vare Koordinationens transversalitet och oberoende från partier. Projektet, och då tänker jag speciellt på i AN, har blivit en verklig fana att vifta framför ansiktet på dem från partierna och rörelserna som har spårat ut till ultraliberala eller konservativa åsikter. Ofta är de som är mest entusiastiska till detta projekt Azione Giovani [ANs ungdomsförbund], eftersom de även ser detta initiativ som ett sätt att återknyta de starka sociala rötterna i ett parti som genomlever en stark identitetskris, mycket på grund av deras lednings politiska val. Något som inte sker så ofta fram till idag, är att på konferenserna ser man politiker från AN sitta sida vid sida med ungdomar från Azione Giovani, Forza Nuova och Fiamma Tricolore utan att någon hånar de andra, utan man träffas i en anda av fullt samarbete.”

Casa Pound testade olika vägar att få igenom sitt lagförslag, bland annat genom att försöka få in 50 000 namnunderskrifter, för att då måste frågan tas upp till röstning i regionen. De började även uppvakta högerpartierna, erbjuda om sin rörelses röstmässiga stöd mot att partiet skulle driva deras politiska fråga. Inför regionalvalet i Lazio våren 2005 ställde Casa Pound och Mutuo Sociale upp med en egen kandidat, Germano ”Gerri” Buccolini, på regionspresidenten Storaces lista. Buccolini fick i personvalet 1750 röster.

Inför riksdagsvalet 2006 förhandlade Casa Pound med Alessandra Mussolinis valallians Alternativo Sociale, men förhandlingarna bröt samman och de inledde istället ett valsamarbete med Fiamma Tricolore.

Inom Fiamma Tricolore fick Casa Pound en plattform att börja agera på ett nationellt plan, över hela Italien. De fick till uppgift att skapa en studentorganisation åt Fiamma Tricolore, och byggde sommaren 2006 upp Blocco Studentesco, som på två år blev en landsomfattande organisation. I högstadieskolornas skolval våren 2008 lyckades Blocco Studentesco få 23% av elevernas röster.

Steg 5. Metapolitik bortom partipolitiken

Som ett led i kampanjarbetet fortsatte parallellt Casa Pound med sin ”mediaskvadrism”, att göra spektakulära mediala aktioner för att få upp frågan på dagordningen i den offentliga diskussionen. En natt i januari 2006 hängde de upp 400 skyltdockor i snaror i lyktstolpar i Roms innerstad med plakat om bostadsbristen som folkmordspolitik och kravet på en lag för Mutuo sociale. De genomförde också en spektakulär stormning av italienska dokusåpan Big Brother, som ett tag sändes från en stor glaskupol inne i staden. Casa Pounds aktivister kastade ägg på den genomskinliga glaskupolen, hängde ut banderoller och tände bengaliska eldar framför livekamerorna.

Casa Pound arbetade samtidigt aktivt med att utveckla nya mediaprojekt för att nå ut med sitt budskap. 2004 fick Iannone ta över tidningen Occidentale, startad 1970, vars redaktion flyttades till Casa Pound och utökades med Gabriele Adinolfi, hans son Carlomanno Adinolfi och grafikern Simone Di Stefano. I september 2007 startade Casa Pound sin nätradio, Radio Bandiera Nera (Radio Svarta Fanan), som sänder 24 timmar om dygnet hela veckan. Kring nätradion byggdes ett medianätverk upp med 20 lokalredaktioner, och internationella korrespondenter. Den 1 juni 2008 följdes radion av en streamad webbtv-kanal, Tortuga TV, som även den sänder dygnet runt.

Till Casa Pound finns nu även knutet musikstudion Bunker Noise, ett ockuperat gym, krogen Cutty Sark, bokhandeln Testa di Ferro och en tatueringsstudio.

Webbcommunityt Viva Mafarka har blivit en viktig samlingsplats för den nyfascistiska rörelsen, för spridandet av ONC och OSA. Men vänsterns valframgångar mellan 2006-2007 bromsade tillfälligt framväxten av nonkonformistiska ockupationer. Med Berlusconis införlivande av den sociala högern i Casa del Popolo och högerns valseger, har den spärren nu försvunnit och vägen är öppen för en ny våg av fascistiska ockupationer. När lite över en vecka hade gått efter valet, ockuperades en gammal tågstation i Rom av Casa Pound och Blocco Studentesco och den största nonkonformistiska ockupationen, Area 19, öppnade sina portar.

Blocco Studentesco och den växande rörelsen av nonkonformistiska ockupationer stärkte talespersonen Gianluca Iannones position inom Fiamma Tricolore, och de gav honom en plats i riksledningen inför valet i april 2008. Iannone ställde också upp som de nonkonformistiska ockupationernas och Mutuo Sociales kandidat på Fiamma Tricolores vallista. Men uppbyggandet av så stark egen struktur inom partiet, möttes med oro av de andra ledarna i Fiamma. Efter valet bröt ett gräl ut mellan Gianluca Iannone och en av Fiamma-ledarna, Maurizio Boccacci, före detta ledaren för kriminaliserade Movimento Politico och ett av de stora namnen inom italiensk nyfascism. I mitten av maj lät därför Luca Romagnoli utesluta Iannone ur partiet. De senaste veckorna har därför lokalavdelning efter lokalavdelning hoppat av Fiamma Tricolore och följer istället Iannone. Fiammas lokalkontor har ockuperats på flera orter av Iannones sympatisörer. Hela Blocco Studentesco har brutit med Fiamma och förklarat sig lojala med Casa Pound. Som ny organisation har Iannone i maj bildat föreningen Casapound Italia, med lokalavdelningar över hela landet. Projektet presenteras på hemsidan som:

“Casapound Italia är inte ett politiskt parti, utan en förening som tagit sig an att på ett organiskt sätt utveckla ett projekt och en ny politisk struktur, som projicerar på framtiden det mänskliga och idéarv som den italienska fascismen har skapat med enorma uppoffringar.”

Social höger med lånade fjädrar

En nyskapande fascistisk höger? Det skulle man kanske få uppfattning av, om man ser den utveckling Casa Pound gått igenom separat. Men ingenting är unikt i det Casa Pound genomfört, utan snarare är det slående hur mycket inspiration de hämtar från den radikala antagonistiska vänstern. De tar formen, men fyller med ett klassiskt fascistiskt innehåll. Gianluca Iannone brukar i intervju efter intervju tala om den inspiration han hämtar från vänsterlitteratur. Boken Casa Pounds försvarsadvokat Domenico di Tullio skrivit om rörelsen av nonkonformistiska ockupationer heter följaktligen också ”Centri sociali di destra” (Högerns sociala center) och är utgiven på ett förlag med vänsterprägel.

I Rom finns cirka 25 ockuperade sociala center (CSO), center som ockuperats under olika vågor (1977, 1987, 1991 och 2001). Dessa CSO driver rådgivningar för bostadsockupationer, och två stora koordineringar av boendeockupationer. En av dessa koordinationer, Action, grundades ur kampanjerna Disobbedienti och Tute Bianche, kampanjer som genom mediala aktioner – vad de kallade kommunikationsgerilla-taktik – försökte sätta sociala rättigheter på dagordningen. En av taktikerna bestod av att använda sig av kollektiva pseudonymer, som namnet Luther Blissett. Action har haft sina talespersoner som kandidater på Rifondazione Comunista och Sinistra Arcobalenas vallistor – och var de enda som gjorde ett lyckat val för sina kandidater, trots vänsterns valfiasko i april. De områden där sociala centren är förankrade i kvarteren, är också de områden där vänstern fortfarande har lokala mandat och lokalt styre. Action och de sociala centren driver parallellt politiska kampanjer utifrån sina konfliktpraktiker: kampanjer för rätten till bostad, och för medborgarlön, eller ”garanterad inkomst”. Formerna Casa Pound använder sig av är alltså väldigt liknande den utomparlamentariska vänsterns i staden, och precis som Action använder de sig av kraven på rättigheter inte bara som en simpel reformism utan snarare som konstituerande krav, dvs sätt att legitimera (och i vissa fall legalisera) redan pågående reella tillägnelser och reapproprieringar av välstånd. Men kollar man på synen på dessa ”rättigheter” ser man hur det skiljer sig åt. Casa Pounds kampanj handlar om det (privata) ägandet av bostad, medan Actions om rätten till bostad, om bostäderna som allmännytta. Casa Pounds rättigheter är villkorade, det handlar som de säger om en ”ansvarfylld rätt” till ägande, vilket hänger samman med italienska fascismens medborgarsyn: medborgaren är endast en beståndsdel i den organiska staten, och statens intressen är överordnade. Det vill säga, att medborgerliga rättigheter är kraftigt villkorade för att ges, man måste uppfylla vissa kriterier för att erhålla dem som ett privilegium, till skillnad från den utgångspunkt Action har om rättigheter som generella och ovillkorade, rätten till bostad och en inkomst som en okränkbar grundnivå och socialt skydd. Det rör sig alltså om en exkluderande praktik mot en inkluderande. Vilka som ska ges dessa villkorade rättigheter av högern kan vi lätt få en fingervisning av i de italienska städer som styrs av Lega Nord. I Verona har Lega Nord lagt en motion om att tilldela dagisplatser efter ett poängsystem: gifta par får högst poäng, skiljda par lägre, ensamstående föräldrar lägst. Par med fasta anställningar får bonuspoäng, föräldrar med visstidskontrakt får lägre, arbetslösa föräldrar lägst. De villkorade rättigheterna används både normativt för att biopolitiskt styra hur man lever, och fungerar enligt en princip av exkludering/inkludering och upprättande av en rättighets/privilegieskala.

Continue reading

Intervju med Wu ming: Den namnlöse hjälten

En namnlös främling rider in i byn och spelar ut de två rivaliserande familjerna mot varandra. Med list och styrka vinner han den slutliga uppgörelsen och återvänder till vildmarken igen, lika plötsligt som han kommit. Denna historia berättas i film efter film, remake efter remake. Främlingen är Mifunes samuraj i ”Yojimbo”, Clintans ”mannen utan namn” i ”För en handfull dollar” eller vikingen Gestur i ”Korpen flyger”. Nu är främlingen är här igen. Kulturterroristerna i den italienska kommunikationsgerillan Wu Ming (som betyder ”namnlös” på mandarin) har vänt upp och ner på vänsterns syn på myter och kommunikation. Vilda västern goes vilda vänstern.

Ursprungligen hade dock främlingen ett namn. Han hette Luther Blissett.

– Luther Blissett var ett projekt att skapa en folkhjälte, en kollektiv kampmyt inom populärkulturen, säger Roberto Bui från Wu Ming.

Bui är i trettioårsåldern, bor i Bologna och har en bakgrund i den autonoma rörelsen. I Italien är han mer känd under namnet Wu Ming 1, en av medlemmarna av författarkollektivet Wu Ming.

I början av nittiotalet svepte en våg av studentprotester över Italien och gav nytt liv åt den autonoma rörelsen. I den norditalienska universitetsstaden Bologna ockuperades litteraturfakulteten av studenterna. Pseudonymen Luther Blissett föddes ur denna ockupationsrörelse. Namnet lånades från en engelsk svart fotbollsspelare, som under en period på nittiotalet spelade för det italienska laget AC Milan och snabbt blev hatobjekt för de italienska nyfascistiska grupperna som verkade inom fotbollsklackarna. Det var

dock inte fråga om en individuell pseudonym utan en kollektiv sådan som vem som helst kunde använda. Under namnet Luther Blissett genomfördes välriktade mediasabotage, hackningar, mytskapande och desinformationskampanjer över hela Italien. I Radio Luther Blissett hette både programledarna och deras gäster Luther Blissett. Det började dessutom dyka upp artiklar, mystiska insändare och hela böcker författade av Luther Blissett. Teater Situanautico Luther Blissett genomförde pjäser och skapade situationer mitt i stan, som den kväll då en grupp människor som alla presenterade sig som Luther Blissett klev på en av stadens bussar och förklarade den ockuperad. På den ansedda konstbiennalen i Venedig året efter väckte en utställning med tavlor som påstods vara målade av apan Loota stor uppståndelse. Den lilla staden Viterbo drabbades av en moralpanik som nådde riksnivå, sedan videofilmer och insändare avslöjat hemliga satanistiska ritualer. Ännu värre uppståndelse väckte avslöjandena om en hiv-smittad prostituterad i Rom som sålde sig till politiker som hämnd på samhället. I tv-programmet ”Chi l’ha visto?” (Italiens motsvarighet till Efterlyst) efterlystes en engelsk popstjärna som försvunnit under en cykeltur i norra Italien. Experten Luther Blissett uttalade sig om samtliga dessa fall. Men varken satanistsekten, Moralens väktare, den hivsmittade prostituerade eller popstjärnan existerade på riktigt. De var alla planerade och planterade mediasabotage från Luther Blissett Projektet.

Luther Blissett planterade sin desinformation genom att utnyttja det glapp som finns i alla nyheter mellan en kärna av sanning och journalisternas egna spekulationer. Genom att sedan avslöja de falska nyheterna undergrävde Luther Blissett förtroendet för media som leverantör av sanningar.

– Luther Blissett var informationsålderns Robin Hood. Vi stal information från de rika och gav till de fattiga i perverterad form så att de fattiga slutade lita på de rika, säger Roberto Bui.

Luther Blissett är långt ifrån den första kollektiva pseudonymen. Tänk bara på jultomten, en identitet som vem som helst kan anta på julafton. Inom avantgardkonsten har tekniken använts av dadaisterna och surrealisterna. Metoden togs även upp av neoisterna på 70-talet i ett försök att skapa en horisontell rörelse genom en öppen identitet som kunde vara alla och ingen. Syftet var att radikalt undergräva synen på identiteten, kroppen, media och synen på ägande av kunskap och sanning. Den borgerliga uppdelning mellan individ och kollektiv skulle raseras. De angrep genikulten, synen på konstnären och författaren som skapar ett mästerverk ur sitt egna isolerade inre. Istället för patentskydd och upphovsrätt betonade de att allt skapande var kollektivt, och byggde på att man hämtade inspiration, plagierade och lånade från tidigare konst. Under en multianvändarpseudonym kunde alla vara delaktiga i skrivandet, alla fick använda namnet och alla kunde ändra, plagiera eller modifiera texterna. Fokuset flyttades från ”geniet” bakom texten, till innehållet i texten.

Luther Blissett-projektet försök att skapa en myt kring en fiktiv folkhjälte hämtade dessutom inspiration från historiska revoltrörelser. De upproriska bönderna i Sydtyskland på 1500-talet påstod sig ledas av arme Konrad, medan Nottinghams protesterande textilarbetare skrev under sina attacker med General Ludd när de slog sönder de textilmaskiner som gjort dem arbetslösa. På 1830-talet fick rika människor motta hotbrev undertecknade av Captain Swing, vilket antydde att de snart skulle hänga (swing) i galgen. Och i Chiapas rider fortfarande den gamla anarkisten Zapata runt som en mytologisk gestalt bakom zapatisterna, vars maskerade subkommendant Marcos utnyttjade den kollektiva mytbildningen och skickligt vände personifieringen av honom själv till en kollektiv identitet. ”Vi är alla Marcos”, ropar zapatisterna.

Den kollektiva skogen var dock inte en uteslutande manlig värld. Här fanns lika mycket rum för hjältinnor; Neoisterna hade Karen Eliot och Luther Blissett fick en kvinnlig kollega i tyskan Sonja Brünzels. Den holländska flickan Loesjes vardagsfunderingar täckte under 90-talet husväggarna i de flesta europeiska städerna med enkla fotokopierade svartvita affisher, ett medel alla kunde använda. Men varför inte helt och hållet gå bortom hela könsrollsdelningen? En kollektiv pseudonym är givetvis transsexuell, har alla färger och bor överallt och ingenstans.

Gruppen i Bologna drev Luther Blissett-projektet som en femårsplan, från 1994-1999. På nyårsnatten 1999 gjorde projektet sepukku, sitt rituella självmord och återföddes som Wu ming.

– Luther Blissett var ett öppet community, vi kände inte ens dem som var med. Vi var pionjärer inom det community-skapande som idag är det vardag på nätet. Luther Blissett-projektet hade en femårsplan, sedan lämnade personerna som grundade projektet. Men namnet används fortfarande, till exempel finns i Madrid idag Radio Luther Blissett. Projektet är nedlagt, men namnet lever, säger Roberto Bui.

Till skillnad från Luther Blissett är Wu ming ett klart definierat författarkollektiv bestående av fem personer i trettioårsåldern.

– Vi är ett band med fem författare, istället för musiker. Vi uppträder live, åker på turnéer och släpper även ”soloskivor”, säger Roberto Bui.

Men precis som Luther Blissett-projektet ägnar sig Wu ming fortfarande åt att skapa öppna communitys. Wu ming är ett laboratorium i kollektivt skrivande. Kring sin nätsite driver de nyhetsbrevet GIAP, där läsare kommenterar deras böcker och texter, och communityt Quindice. Där lägger deltagarna och Wu Ming upp noveller som behöver kommenteras och som sedan skrivs om i samråd med författarna innan de publiceras.

– Det är en slags självorganisering av läsare, och även en kollektiv rådgivning för bokförlaget vi ger ut våra böcker på. Flera av de som skriver på vårt community har blivit debutanter. Och andra författarkollektiv, som till exempel Kaizen, har vuxit fram bland GIAP-läsarna. Det är den konstituerande republiken av läsare, menar Roberto Bui.

Wu ming har släppt en essäsamling och två böcker, såväl som egna soloböcker. Som ett sista bidrag till Luther Blissett-projektet gav de ut boken ”Q” 1999. Q, som är en spionroman som utspelar sig under bonderevolterna i Europa på femtonhundratalet, har blivit en enorm bestseller i Italien och har översatts till tyska, danska och engelska. I England vann den dessutom 2003 The Guardians First Book Price.

Q kom ut samtidigt som globaliseringsrörelsen växte fram och boken låg i många ryggsäckar under Genua-protesterna. Det är lätt att dra paralleller mellan de revolter mot religiös överhöghet och brukande av tryckpressen som boken skildrar och dagens antikapitalistiska protester och användandet av internet för mobilisering. Wu ming deltog också själva som grupp aktivt i globaliseringsrörelsen, genom att delta i den så kallade vita overalls-rörelsen och vara med att utforma deras kommunikationsstrategier.

– Tute bianche, de vita overallerna, hämtade mycket inspiration från Luther Blissett, i till exempel hur de arbetade med mytskapande. Vita overallerna var inte en grupp eller organisation, den var en stil som alla kunde ha och använda, en kollektiv identitet precis som Luther Blissett, säger Roberto Bui.

De vita overallerna var ett resultat av flera olika projekt och diskussioner inom den italienska autonoma rörelsen. Dels var det en metod att skydda kroppen genom att klä sig i hjälm och skummgummi som jättesköldpaddor, som utvecklades kring det sociala centret Leoncavallo i Milano i mitten av nittiotalet och som sedan spreds till resten av Italien. Men det var också en diskussion om de nya formerna av arbete, om arbetarklassens nya sammansättning. Många som hängde på de autonoma sociala centrena motsvarade inte den traditionella bilden av arbetarklass, det vill säga arbetare i blå overaller som är fackligt organiserade och fast anställda på en stor fabrik. Istället pendlade de mellan studier, visstidsarbeten och arbetslöshet. Och deras arbeten – de vita overallsarbetena – var ofta av immateriell karaktär, det vill säga tjänster, vård eller kommunikation. Här mötte Luther Blissett-projektet och Wu mings tankar kring kommunikationsgerilla dessa ”prekära arbetares” klasskamp. Parallellt med dessa diskussioner pågick en debatt om hur man skulle bryta sig ur den autonoma vänsterns isolering i samhället och utveckla nya former att agera involverande i samhällskonflikter. En viktig inspirationskälla blev zapatisternas experimentella metoder.

Med toppmötesprotesterna i Prag, Göteborg och Genua överfördes vita overallstrategin till globaliseringsrörelsen.

– Den processen bröts i Genua, med mordet på Carlo och polisvåldet, hävdar Roberto Bui. Och Tute bianche var då redan slut, den hade blivit för mycket mediasensation. Media kopplade de vita overallerna till organisationer och grupper, det var inte längre en öppen identitet. Det fördes en diskussion inom Tute bianche om att skapa något nytt. Vissa grupper ville monopolisera vita overalls-rörelsen och ta copyright på konceptet. Det var samma personer som hösten 2001 grundade Disobbedienti. De såg Tute bianche som deras egendom och ville bilda en mer partiliknande struktur. Vi lämnade därför Tute Bianche och deltog inte i bildandet av Disobbedienti efter Genua.

Men Wu ming har inte lämnat politiken, utan istället kastat sig in i nya strider. Framför allt i kampen mot upphovsrätt, för fri information, öppna licenser på programvara och för fri fildelning.

– Det nationalistiska Lega Nords Umberto Bossi var tvungen att skapa en slogan när de gick in i regeringen för att fortfarande ha streetcred och inte tappa folket på gatan: ”Vi står med två fötter på gatan och en knytnäve i regeringen”. Wu ming skulle kunna ta deras slogan: Vi står med två fötter på gatan och en knytnäve i mainstreamkulturen. När vi höll på med Luther Blissett-projektet tyckte alla inom den traditionella vänstern att vi var galna. Idag hyllar de Luther Blissett och Wu ming, avslutar Roberto Bui.

/ Mathiavelli

Publicerad i Brand 3 – 2004

Wu Ming Foundation

Luther Blissettt Project

Skapa media, skapa problem: hacka infocalypsen

Det kalla regnet lättar upp när det passerar över småjordbrukarnas marknad, nedför korridoren förbi ”italienska för invandrare”-klassen, infobokhandeln, ett politiskt möte och slutligen duggar över en cirkusklass. Inne i ett av rummen kryper ett nät av kablar i taket och löper samman i ett loft. En våning upp sitter en liten grupp och småpratar framför datorerna. Det redigeras, uppladdas, nedladdas och epostas: här organiseras en pirat-tv-station tjugofyra timmar om dygnet. Detta är det sociala centret Xmercato24 i Bologna, tv-kanalen ”TeleImmagini?”s högkvarter. Kanalen är en del av italienska TeleStreet-rörelsen beståendes av 80 små piratstationer, varav de flesta har växt fram de senaste två åren.

I en tid av konstant ökande mediakoncentration är Italien kanske det yttersta och mest extrema exemplet. Premiärminister Berlusconi äger tre av fyra privata tv-kanaler, Mondadori (Italiens största förlag), fotbollslaget AC Milan och mycket, mycket mer. Som premiärminister har Berlusconi också en stor makt över RAI (Italiens statsägda medianätverk) vilket ger honom kontroll över de sex största tv-kanalerna i landet och tillgång till 90% av nationens dagliga publik. Men hans och andra företags inflytande är långt ifrån hegemoniskt. Det existerar samtidigt ett uppfinningsrikt nätverk av gräsrotsmedia som för in konflikter och skakar om detta tillstånd, ett nätverk som inte bara reagerar på Berlusconi utan också utvecklar andra former av informationsspridning, skapar nya sociala relationer som bryter upp medias herravälde (både från de statligt ägda och de företagskontrollerade) och därigenom raserar den traditionella uppdelningen i konsumenter och producenter.

Italien har en lång tradition av motståndsmedia. På 70-talet växte de fria radiostationerna upp över hela landet som en del av ”autonomia-rörelsen”. Många av dem, som till exempel Paduas Radio Sherwood och Roms Radio Onda Rossa, finns fortfarande kvar. Det gör även den kommunistiska dagstidningen Il Manifesto, som har en upplaga på 90 000 exemplar, sex dagar i veckan, och har kommit ut i 33 år. Även idag upplever Italien en explosion av aktivisters användande av så kallade ”nya media”. Dessa nya former är dock inte på något sätt begränsade till internet. Faktum är att de mest uppfinningsrika använder såväl de traditionella media-sändningsformerna (tv, radio) som de nya horisontella kommunikationsnätverken, i vilka den italienska rörelsen är väl bevandrade.

Uppkomsten av datanätverk för aktivister i Italien går tillbaka till 1988-1989, med användandet av bbs-er (bulletin board system) för förmedling nyheter och som debattfora. Dessa nätverk gav upphov till European Counter Network, ECN, ett nätverk med en datainfrastruktur över Europa. När internet slog igenom gav italienska ECN webutrymme åt en mängd av projekt, från maillistor och webhotell till att 1998 ge upphov till de nu årliga italienska hackermötena, stora sammankomster av hackers och aktivister från hela Europa. ECN lade också grunden för startandet av Indymedia, som består av tolv lokalredaktioner och är den populäraste indymedia-sajten näst efter amerikanska huvudsajten.

Det i Italien djupt förankrande kunskapen i användningen av informationsteknologi märks också tydligt i alla ”hacklabs” (tänk dig datorer/nätuppkoppling/datanördar) som rekonstruerar teknologi, ger utrymme åt olika projekt och är pådrivande för de nu väl spridda idéerna om fri programvara och hacker-etik i aktivistmiljön. Det finns ett dussintal hacklabs bland de hundratals sociala centra som ligger spridda över hela Italien. Ett socialt center är vanligtvis en ockuperad lokal som tagits för att fylla politiska, sociala och kulturella behov av mötesrum, bar/kafé, rum för konserter, workshops, bokhandlar och så vidare. Det rör sig om allt från ockuperade lagerlokaler och bostadshus till gamla militäranläggningar och greyhound-racingbanor.

Går man längs Via de Lollis i San Lorenzo verkar ingenting vara speciellt ovanligt med den gatan. När man stiger in i en av de folkfyllda portuppgångarna till ett av bostadshusen upptäcker man dock genast att något är väldigt annorlunda. Runt de förstärkta ståldörrarna sitter en grupp afrikaner och indianer, drickandes kaffe och tittandes på tv, medan ungarna skriker och springer in och ut ur byggnaden. Det är deras tur att sitta vakt ifall polisen skulle göra ett försök att vräka dem. Alla nio våningar i detta hus har ockuperats av migrantfamiljer och aktivister. På översta våningen finns TeleAut, uppkallad efter 70- talets fria radiostation RadioAut på Sicilien vars grundare dödades 1978 av maffian. I en liten enkel studio sammanställs dagligen sex timmars tv-sändningar från lokala aktivisters produktioner, olika mer eller mindre improviserade liveinspelningar laddas ned från nätet i en rad olika mediaformer. När jag besökte stationen spelades Kill Bill och South Park. På stationens tak sitter antennen, med täckning över en stor del av förorten och en radie på upp till tre kilometer. Det är bara några få tv-stationer som, likt TeleImmagini?, sänder tjugofyra timmar om dygnet. Vissa sänder några timmar per dag, andra någon gång i veckan eller ännu mer sporadiskt. Gatu-tv sänder för det mesta i skuggan av de kommersiella stationerna, i områden där stationernas signal uppfångas dålig eller inte alls.

Det vore däremot fel att påstå att gatu-tv är begränsat till den radikala utomparlamentariska rörelsen, till och med några kristna grupper har piratstationer. En grupp handikappade fick stöd av den lokala kommunledningen för sin tv-station, DiscoVolante TV, men den stängdes sedan ner av den nationella regeringen. Att däremot juridiskt påstå att stationerna agerar utanför lagen, är i det italienska sammanhanget knappast ett tungt vägande argument. Berlusconi kör för närvarande sin Rete quattro-kanal illegalt och sänder på en frekvens som för fyra år sedan såldes till Europa7, som inte kan sända eftersom Berlusconi vägrar att ge ifrån sig kanalen. Faktum är att Berlusconi är expert på att agera utanför lagens gränser. Ett annat exempel är den engelska mediamogulen Murdoch, som nyligen har tagit sig in på den italienska marknaden med Sky television, och som har en allmän strategi att bryta medias regler och sedan tvinga lagen att anpassa sig efter honom, snarare än att själv anpassa sig efter lagen. I opposition till denna fortgående mediakoncentration och kontroll har gatutv-nätverket växt fram, men inte genom att vädja till regeringen att de ska stärka lagarna, utan genom att försöka att intervenera i det tv-visuella mönstret genom att skapa sina egna kommunikationsformer.

Gatu-tvs kanske mest spektakulära detourneringar har varit av privatiserade fotbollssändningar. Murdochs Sky Tvs första steg när han tog sig in på den italienska marknaden var att köpa upp rättigheterna till säsongens största fotbollsmatcher och därigenom tvinga miljontals av fotbollsfans att abonnera på Sky. En koalition av gatutv- och gerillamarknadsförings-grupper i Rom lyckades tillsammans att ta Skys krypterade utsändning från en Roma-Juventus-match och återsända den gratis i förorten San Lorenzo från taket till ett bostadshus. De gjorde därigenom en direkt koppling som synliggjorde konflikten mellan folks fotbollsbegär och kapitalisternas agenda av privatisering och profit, genom att sändningen blev en allmänning och tillgänglig alla. Under reklampauserna körde aktivisterna sina egna anti-reklamsnuttar, bitar ur gatutv-sändningar och information om Murdochs smutsiga bakgrund. Dessutom lade de till sina egna fotbollskommentarer under matchen. Om du vill föra ut en politisk åsikt i Italien, så är fotboll ett väldigt bra sätt att se till att ditt budskap når en stor del av befolkningen. Kuppen återupprepades en månad senare. Det den tv-aktionen politiserade kanske mer än någonting annat var tillgången till information, och den fick därmed mediaaktivism att inte bara handla om att producera alternativ information, utan om vikten av att faktiskt göra frågan om kommunikationen och vem som kontrollerar den till en konfliktfråga i sig självt. När den globala ekonomins media- och kommunikationssektorer fortsätter växa, när arbete allt mer blir en kommunikationsprocess och när koncentrationen av medias ägande fortsätter intensifieras så blir ett politiskt perspektiv på information ännu viktigare. I detta fall skedde ett sammanflätande av autonoma kommunikations-infrastrukturer, distributionen av alternativ information och en konfrontation med mediamakten samtidigt.

Denna hybridisering är också tydlig inom gatutv och deras koppling till internet. Med den tid och kostnad som krävs för att producera tv, börjar Internet alltmer användas som ett medel att dela högkvalitativt innehåll mellan stationerna. Nya Global Vision är en serie servrar där lokala innehållsproducenter kan ladda upp högupplösta videoinslag med kvalité bra nog att kunna sändas. Detta betyder att delandet av innehåll ger gatutv tillräckligt material för att göra stationerna genomförbara och reguljära. Stationerna har även stor användning av andra internet-verktyg, som ”Bittorrent” för att ladda ner filmer och tv-shower. Dessa kan sedan återsändas gratis i grannskapet, och därigenom göra det möjligt för folk som inte har en snabb Internetuppkoppling eller dyr datautrustning att njuta av det material som de stora mediagiganterna hellre skulle vilja att alla betalade för.

På många sätt fungerar gatutv mer som en aktion än som ett fungerande kommunikationsmedel. De syftar mer till att föra in konflikt i ett bedövande medialandskap än att sprida information till stora folkmassor. Givet deras begränsade täckning och ofta ”flexibla” sändningstider är de fortfarande i sin barndom, med usel ekonomi och konkurrens om en tevepublik som i hög grad är vana vid, men inte nödvändigtvis nöjda med, vad de redan får. Konkurrensen om uppmärksamhet är fortfarande det största hindret vilket gör kommunikationsgerillataktiker desto mer nödvändiga. Att intervenera politiskt (eller legalt) i den italienska mediasfären ger knappast någon möjlighet att bygga upp en fast publik, vilket Berlusconi vet allt för väl. För de som vill föra ut ett budskap behövs mer kreativa

medel, och där håller gatutv på att bli ett laboratorium rikt på möjligheter.

/ Luther Blissett

Telestreet – Gatu-tv